Ranoja

Renditingimused

1.1. Rendileandja – Ranoja OÜ

1.2. Rentnik – on isik, kellega Rendileandja on sõlminud Lepingu (juriidiline või füüsiline isik);

1.3. Pool – on Rendileandja või Rentnik;

1.4. Leping – Poolte vahel sõlmitud Varade rendileping;

1.5. Varad – Lepingu alusel renditav tööriist, seade või muu vara, mille loetelu on välja toodud Lepingus;

1.6. Objekt – renditud Vara kasutamise aadress;

1.7. Lepingu lahutamatuks osaks on käesolevad renditingimused.

1.8. Käesolevale lepingule kohaldatakse võlaõigusseaduses üürilepingu kohta sätestatut.

2.1. Rentnik, sõlmides Lepingu kinnitab ühtlasi, et:

2.1.1. puuduvad asjaolud ning alused nende tekkeks tulevikus, millised välistaksid, takistaksid või viivitaksid Lepingus sätestatud või sellest tulenevate kohustuste täitmist kas täielikult või osaliselt.

2.1.2. on renditava Varaga enne Lepingu sõlmimist tutvunud, on teadlik tehnilisest seisukorrast, et tema poolt vastuvõetav Vara on töökorras ja tal puuduvad pretensioonid.

2.1.3. teda on Rendileandja poolt eelnevalt nõutavas mahus informeeritud ning instrueeritud Vara ekspluateerimise eeskirjadest, hooldusest ja ohutusnõuetest.

2.1.4. rentnik omab kõiki vajalikke ning nõutavaid oskusi Vara tehniliseks kasutamiseks.

2.1.5. rentnik nõustub võlgnevuse avaldamisega avalikes maksehäireregistrites ja kolmandatele isikutele.

2.1.6 annab Ranoja OÜ-le nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.

3.1. Leping on tähtajatu, välja arvatud juhul kui Pooled on kokku leppinud teisiti.

3.2. Leping jõustub sellele allakirjutamisel ja lõppeb Vara tagastamisel Rendileandja valdusesse. Transpordi tellimuse edastamist rendilepingu lõppemiseks ei loeta.

3.3. Vara rendi  esimeseks päevaks loetakse Lepingu sõlmimise päeva ja renti arvestatakse kõik päevad nädalas /alates Lepingu sõlmimisest/ kui Poolte vahel ei ole teistmoodi kokkulepitud.

3.4. Vara üleandmist Rentnikule kinnitab viimase allkiri Lepingul. Rentniku allkiri Lepingul on ühtlasi kinnituseks peatükk 2.1. nimetatud asjaoludele.

3.5. Rentnikul on õigus Vara tagastada Rendileandjale omal äranägemisel Rendileandja tööajal juhul kui Pooled pole kokkuleppinud teisiti.

3.5.1. Vara tagastamise päeva eest tuleb samuti tasuda renti v.a. juhul kui vara tagastatakse enne kella 10:00

3.5.2. Rentnik nõustub, et Rendileandja viib Vara korrasoleku kontrolli läbi 5 tööpäeva jooksul peale tagastamist . Kui Rentnik soovib kohest kontrolli, siis peab Rendileandja sellega nõustuma. Rendileandjal on kohustus lubada Rentniku viibimist Vara kontrollimise juures.

3.6. Kui Leping on ühepoolselt ülesöeldud ja Vara ei ole 10 päeva jooksul tagastatud, on Rendileandjal õigus nõuda hüvitist 5.2.6. punktis toodud ulatuses.

3.7. Juhul kui Rendileandja poolt tuvastatakse:

3.7.1. Vara kasutuskõlbmatuks muutumine,

3.7.2. Vara väärtuse tunduv (enam kui Vara heaperemeheliku kasutamise tulemusena tekkiv kulumine) on Rendileandjal õigus omal valikul Rentnikult nõuda:

3.7.3. hüvitist punktis 5.2.6 sätestatud ulatuses

3.7.4. nõuda Rentnikult Vara remondi/asendamisega kaasnevate kulude hüvitamist.

3.8. Pretensioonid Vara tagastamise kohta vaadatakse läbi 5 tööpäeva jooksul.

3.9 Lepingut saab muuta vaid kirjaliku kokkuleppe alusel.

4.1. Makse vahendiks loetakse Eesti vabariigis kehtivat valuutat: euro

4.1.1. Renditasu arvestatakse 7 päeva nädalas (kui ei lepita kokku teistmoodi) ja makstakse arvete alusel.

4.1.1.1 Rendileandjal on õigus tõsta rendihinda, teatades sellest ette 30 päeva.

4.1.2. Arved väljastatakse maksetähtajaga 7 päeva, kui rendilepinguga pole kokkulepitud teistmoodi. Arved edastatakse Lepingul märgitud aadressile/e-posti aadressile.

4.2. Tähtaegselt tasumata renditasult on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult viivist 0,5% päevas tähtaegselt tasumata summalt. Rentnik on kohustatud hüvitama kulutused seoses tähtaegselt tasumata renditasu/kahjunõude vms sissenõudmisega.

4.3. Renditasu ei sisalda renditud Vara transpordi, monteerimise/demontaaži ning kütuse, määrdeainete jm igapäevase hooldusega seotud kulutusi.

4.4. Rendihind ei sisalda transpordikulusid. Transpordi tellimus tuleb esitada vähemalt 2 tööpäeva ette.

4.4.1. Lepingul on märgitud transpordi hind.

4.4.2. Lepingu ülesütlemisel Rendileandja poolt kui Rentnik jätab Vara tagastamata on ta kohustatud hüvitama Vara kättesaamisega seotud kulud või väärtuse.

5.1. Rentnikul on õigus:

5.1.1. kasutada Vara iseseisvalt vastavalt Lepingule.

5.1.2. esitada kirjalik vastuväide Rendiandja poolt väljastatud arvele viie (5) päeva jooksul alates arve väljastamisest.

5.1.3. lõpetada Leping ennetähtaegselt, teatades sellest ette 10 päeva.

5.2. Rentnik on kohustatud

5.2.1. tasuma renti ning täitma muid kohustusi kooskõlas Lepinguga;

5.2.2. kasutama Vara vastavalt sihtotstarbele ja heaperemehelikult

5.2.3. juhul kui renditud Varal tekib rike peab koheselt teavitama rendile andjat, esimesel võimalusel rikke avastamise päeval. Rentnikul ei ole õigust Vara ise remontida. Juhul kui Rentniku poolt osundatud rike osutub põhjendamatuks on Rentnik kohustatud hüvitama eeltooduga põhjustatud kahjud;

5.2.4. hüvitama tema valduses olnud Varale tekitatud kahju Rendileandja esimesel nõudmisel;

5.2.5. Lepingu lõppemisel tagastama Vara Rendileandjale mitte halvemas seisukorras, milles see oli Rentnikule üleandmise ajal, arvestades normaalset kulumist; kasutama Vara heaperemehelikult, tehes Vara seisundi säilimiseks omal kulul vajalikke kulutusi;

5.2.6. Vara kadumisel, kasutuskõlbmatuks muutumisel, hävinemisel vms juhul maksma Rendileandjale hüvitist summas, mis vastab analoogse uue Vara jaemüügihinnale kui Vara ei saa taastada. Taastamisel tasuma remondi kulutused:

5.2.7. tagastama renditud Vara puhastatult või hüvitama puhastamiskulud;

5.2.8. mitte andma Vara allrendile või kolmandatele isikutele ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta;

5.3. viie (5) tööpäeva jooksul kirjalikult informeerima Rendileandjat Vara kasutamise Objekti muutusest.

5.4. tegema kõik endast oleneva Vara säilimiseks (st vältima Vara vargust, kadumist, hävinemist, jne) ning hoidma Vara heaperemehelikult.

5.4.1. Järgima korralise hoolduse graafikut ning tagama hooldeks juurdepääsu ja informeerima hoolduse vajalikkusest Rendileandjat.

5.5. Rendivara väljaviimine Eesti Vabariigi territooriumilt on keelatud.

6.1. Rendileandjal on seaduses ja Lepingus eelnevalt sätestatud lisaks õigus:

6.2. Leping ühepoolselt üles öelda, nõuda Vara tagastamist ja/või tekitatud kahju hüvitamist ja/või Vara kompenseerimist kui:

6.2.1. Rentniku tegevuse või tegevusetuse tõttu halveneb Vara seisund ja/või tekib oht selle kadumiseks, rikkumiseks, kasutuskõlbmatuks muutumiseks.

6.2.2. Kui Rentnik jätab teatamata Vara kasutamise Objekti muutusest või on teatanud vale objekti, esitab pankrotiavalduse, on jätnud arved tasumata või muul seaduses toodud alusel.

6.3. Rendileandja on kohustatud Lepingu üles ütlemisest kirjalikult ette teatama 5 (viis) päeva.

7.1. Vara juhusliku hävimise riisiko, samuti Vara valdamisega seotud suurema ohu allika poolt tekitatud kahju hüvitamise kohustus läheb Rentnikule üle alates Vara üleminekust Rentnikule.

7.2. Rentnik kannab täielikku ning tingimusteta vastutust Vara säilimise eest alates Rendileandjalt valduse üleminekust kuni Vara tagastamiseni Rendileandjale.

7.3. Vara hävimine, kadumine või kahjustumine Rentnikust mitteolenevatel põhjustel ei ole   peatükk 7.2. nimetatud vastutuse vähendamise ega vabastamise aluseks.

7.4. Rendileandja ei vastuta Vara purunemisest, kasutamisest või kasutamise võimatusest tingitud võimalike kahjude eest;

7.5. Rendileandja ei vastuta materiaalsete kahjude eest, mida  renditud Vara võib põhjustada ja/või Rentnik võib kanda Vara rikke tõttu, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

7.6 Rendilepingust tulenevate nõuete esitamise aegumisele kohaldatakse 10-aastast tähtaega.

8.1. Leping lõpeb:

8.1.2. tähtajatu Lepingu korral Vara tagastamisel Rentniku poolt;

8.1.3. renditud Vara hävimisel;

8.1.4. teistel seaduses toodud alustel.

8.2. Leping võidakse lõpetada:

8.2.1. Poolte kokkuleppel;

8.2.2. Lepingus või seaduses toodud alustel;

8.2.3. Vastavalt punkti 6.2; 6.2.1; 6.2.2;  toodud alustel.

9.1. Kokkuleppe mitte saavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi kohtus.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Pilt
 • SKU
 • Rating
 • Hind
 • Ladu
 • Saadavus
 • Lisa korvi
 • Kirjeldus
 • Content
 • Kaal
 • Mõõtmed
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Võrdlema
Ostukorv sulge